Viaggio in Islanda

Ma 2019. május 27., hétfő, Hella napja van. Holnap Emil és Csanád napja lesz.

KÖZÉPKORI VÁSÁR

PROJEKT

Mottó:

„Egyetlen gramm tapasztalat többet ér

egy tonna teóriánál”

John Dewey 1859-1952

Dokumentáció

Fotók


A
KÖZÉPKORI VÁSÁR-PROJEKT RENDSZERBE SOROLÁSA

· A témaválasztás pedagógus javaslatára történt

· Tartalma: több tantárgy tananyagához, műveltségi területéhez kapcsolódik.

· Multidiszciplináris projekt: a feldolgozásba több tantárgyat tanító pedagógus bekapcsolódik.

· A tanítási időhöz való viszonya kettős. Egyrészt alkalmazkodnia kell az iskolai tantervekhez. Ezért a tantárgytömbösített órákat egy egész félévre be kellett tervezni.

 

A projektbe kapcsolt tömbösített órák:

· Rajz- és vizuális nevelés

· Honismeret

· Magyar irodalom

A projektbe kapcsolt 45 perces órák:

· Technika

· Osztályfőnöki

· Történelem

 

Külön napokat terveztünk a projektnapra, a múzeumi foglalkozásra és a kirándulásra.

· Időtartama: három hetet meghaladó nagyprojekt.

 

A tantárgytömbösítés A-B heti órarendben valósult meg, így a program az egész 2.félévi munkát érintette.


A 2009/2010 tanév a projekt szempontjából több időszakra bontható.

1. felkészülés szeptembertől a félév végéig

2. előkészületi szakasz: február- március

3. megvalósítási szakasz: április (március 30.- április 27.)

4. lezáró, értékelő szakasz: május

· A nagyprojektben résztvevők szerint: osztályprojekt- 6.a osztály (30fő)

 

A projektben résztvevő tanárok:

o Kisdi Gergelyné: projektvezető, rajz- vizuális kultúra, honismeret

o Dr. Czikajló Gyuláné: magyar, dráma

o Rottenberger Sándorné: technika

o Kiss Zsolt: osztályfőnök, testnevelés

A projektbe bevont partnerek és segítők:

o Ambrus Terézia: történelem

o Kárpáti József: művésztanár (Művészeti Alapiskola)

o Bodnár Kata: múzeumpedagógus (Néprajzi Múzeum)

o Vajda Levente: néptánctanár, szülő

o Vajda Rozália: néptánc- néprajztanár, szülő

o Kizmus: Beatrix: tanár, tervezés, szülő

o Bodóné Polányi: Tünde: ének, zene

o Szeidl Hedvig: igazgatóhelyettes, fotó, dokumentáció

o Varga Péter: technikai dolgozó, videó

o Szeles Péter: technikai dolgozó

o Kiss István: technikai dolgozó

o Szöllősiné Kelemen Krisztina, ped. asszisztens: fotó, dokumentáció

o Feketéné Sulina Mária: iskolatitkár, dokumentáció, kapcsolattartás

 

· A projekt eredmény - és folyamat-orientált, produktuma összetett

A középkort idéző táblaképek, a céhlevelek, üvegablakképek, pajzsok, a vásári portékák sokasága és a vásár (tárgyak, alkotások)

A képességfejlesztés szempontjából ugyanilyen értékes maga a folyamat, amelyben a kitűzött célok elérésén dolgoznak a gyerekek.

 

A PROJEKT TARTALMA

A téma: Nagy Lajos király korabeli vásár.

A feladat a vásár hangulatának megidézése. A gyerekek elkészítik a vásári portékákat, céheket alapítanak, és miután a kort idéző kellékekkel berendezik a helyszínt, drámajáték keretében közösen vesznek részt az általuk létrehozott vásári forgatagban.

 

A PROJEKT CÉLJA

A kulcskompetenciák egyidejű fejlesztése a téma komplex módon való feldolgozásával. A középkori vásár hangulatának megidézése során megvalósul a fizikai (manuális) és a szellemi tevékenység összhangja, egyszerre fejlődnek a kognitív (értelmi) és az affektív (érzelmi) képességek. Lehetőség nyílik a teljesség elérésére, hiszen a tantárgyak között „leomlanak a falak”, a különböző helyekről szerzett információk, élmények szerves egésszé kapcsolódva építik a tanulók személyiségét.

A program komplexitása révén szinte az összes kulcskompetenciát érinti, de a következők, számtalan fejlesztési feladatot kínálnak: anyanyelvi,digitális,hatékony önálló tanulás,szociális és állampolgári,kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia,esztétikai művészeti tudatosság és kifejezőképesség. 


A kulcskompetenciákra épített fejlesztési feladatok:

- önmegismerés, önkontroll

- a tanulók ismerjék meg a haza irodalmát, történelmét, mindennapi életét.

- ismerjék meg a falusi és a városi élet hagyományait.

- nyitottság különböző szokások iránt

- önálló ismeretszerzésre való törekvés

- kooperatív munka

- figyelem összpontosítása

- új tanulási lehetőségek alkalmazása

- általánosan elfogadott magatartási szabályok megértése

- tervezés

- szervezés

- irányítás

- elemzés

- kommunikáció, kifejezőkészség

- tapasztalatok értékelése

- művészi kifejezés sokfélesége iránti nyitottság

- kreativitás

- projektben való együttműködés

- tolerancia, egymás segítése

- megismerő- és befogadó képességek fejlesztése

- a manuális készség életkornak megfelelő fejlesztése

- ismeretszerzés

- problémamegoldó képesség

- tárgyalkotás, környezetalakítás képessége

- ábraalkotás képessége

- tárgyi, környezeti, esztétikai élmények és ismeretek

A művészetek műveltségi terület jellemzője az értékközvetítés, értékmegőrzés. A művészeti nevelés hatékonyságát növelheti, ha a művészetek más műveltségi területekkel összefonódva is megjelennek az iskolai gyakorlatban. Ennek kiváló terepe az iskolai projekt.

 

A közös élményhelyzet:

A projekt kínálja a közös élményhelyzetek lehetőségét. A középkori vásár hangulatát a tevékenységi játék és a környezet együttesen teremti meg. A gyerekek közösen festik meg a díszleteket. Az elrontás fenyegetettsége nélkül szabadon színezik a nagy képfelületeket. Van aki tartja a táblát, más palettát tart a társának, néhányan önfeledten hasalnak a padlón, így készítik közös munkájukat. A terem zsúfolt, de nincs fegyelmezetlenség, a hangulat vidám, fesztelen. Ez már önmagában várakozást kelt, a vásári játékra ráhangolja a gyerekeket. „A legszebb közös élményhelyzeteket a közös alkotómunkával teremthetjük meg.” A vásári játékra a helyszínt, a díszletet, a kellékeket a gyerekek közösen készítik. Mindenki egyenként adja bele saját személyiséget a közös produkcióba. A „közös” itt nem egy külső kényszer, ők maguk teremtik meg egy olyan folyamatban, amelyben egyenként érlelődik, mozzanatonként tovább szocializálódik személyiségük. Az átélt vásári drámajáték,a közösen megteremtett, szemet gyönyörködtető környezet,a játék vidámsága visszavisz egy régi korba, úgy hogy az összes érzéket mozgósítja. Az élmény, mélyen beivódik az emlékezetbe, erősíti az elődökhöz való identitást. A közös élményhangoltság a közös társadalmi értékek irányába terelgeti a gyermeket. Ezeket az eredményeket, sem kilóra, sem centire mérni nem lehet. Aki ott volt tapasztalta, érezte, hogy mindenki egy hullámhosszra került, és mélyen megérintette a közösen átélt élményhelyzet.

 

2018-2019 tanév

van még a nyári szünetig!
 
   

Időjárás